معرفی رله حفاظتیSepamB83؛ یکی از رله های حفاظتی ویژه اشنایدر الکتریک

رله حفاظتی SepamB83 یکی از رله های حفاظتی ویژه اشنایدر الکتریک برای حفاظت کوپلر و باسبار در پلنت‌های صنعتی است. این رله با داشتن 4 ورودی جریان و 8 ورودی ولتاژ این قابلیت رو دارد که به صورت هم زمان علاوه بر حفاظت کوپلر، مجموعه حفاظت‌های ولتاژی و فرکانسی روی هر دو باس را تامین نموده و علاوه کاهش هزینه ها به علت جایگزینی 3 رله با یک رله SepamB83، امکانات کنترلی، مونیتورینگ و ارتباطی را تجمیع و تسهیل می‌نماید.