بازیابی پسورد رله‌های حفاظتی

شرکت‌های سازنده رله‌های حفاظتی، بر اساس نیاز بهره‌بردار و ممانعت از تغییر ناخواسته پارامترهای رله، امکان فعال‌سازی پسورد را برای دسترسی به امکانات مختلف رله حفاظتی فراهم کرده‌اند.

در صورتیکه بهره‌بردار بنا به ضرورت اقدام به تغییر پسورد از حالت پیش‌فرض به پسورد مورد نظر خود بنماید و بنا به هر دلیلی آن را فراموش کند، امکان دسترسی کامل به امکانات و تغییر پارامترها را نخواهد داشت.

در صورت بروز این‌ مشکل، تیم متخصصین پیشتازتامین‌تجهیز‌غرب، آماده کمک و بازیابی پسورد شما است.