بروز رسانی رله‌های Sepam15

SEPAM 15 : اين يونيت يک رله حفاظتی برای تابلوهای توزيع MV است.
عرضه رله‌های حفاظتی Sepam15 از 31 دسامبر 1994، به بازار متوقف گرديده است، همچنين از 1 ژانويه 2003 قطعات يدکی اين رله‌ها قابل تامين نیستند. (اين موضوع شامل همه ورژن‌های رله Sepam 15 است.) راهکارقابل ارائه، نوسازی و جايگزينی رله‌های Sepam15 توسط رله‌های Sepam60، Sepam40 يا Sepam80 است. در اين خصوص، نياز به مطالعات فنی دقيقی می‌باشد که ما جهت پاسخگويی به سوالات فنی شما در خدمتتان هستيم.

نکته: وقتی يک Sepam15 با سنسورهای غیر مغانطيسی (CS) با يک Sepam سری 40 جايگزين می‌گردد، سنسورها نيز بايد با ترانسفورماتورهای جريان CT جايگزين گردد.
جدول زير نشان می‌دهد که رله‌های Sepam40 با کيت Advanced UMI جايگزين مناسب برای همه ورژن‌های Sepam15 است.

نکته: بر روی رله‌های Sepam40 بصورت استاندارد تعداد 4 خروجی وجود دارد، درصورتی که نياز به I/O های بيشتری باشد از ماژول MES114 استفاده می‌گردد. اين ماژول در پشت رله نصب می‌گردد و دارای 10 ورودی و 4 خروجی است.

مزايای جايگزينی
۱- جايگزينی رله‌های Sepam15 بدون تغييرات اساسی در تابلو صورت می‌پذيرد.
۲- ارتقاء عملکرد ارتباطی رله که امکان ارتباط RS485، Ethernet و فيبر نوری را فراهم می‌کند.
۳- وجود منبع تغذيه کمکی با ولتاژ 24/250 VDC/AC

۴- اضافه شدن قابليت‌های کنترلی و نظارتی جديد :
فانکشن‌های کمکی عيب يابی شبکه برق (Network Diagnosis)
– فانکشن‌های کمکی عملکرد تجهيز (موتور، ترانسفورماتور، ژنراتور)
– فانکشن‌های کمکی عيب يابی سوئيچگير
نکته: اگر فانکشن‌های رله Sepam40 برای هدف شما ناکافی يا نامناسب است، می‌توانيد از رله‌های Sepam60 يا Sepam80 استفاده نماييد.

سازگاری مکانيکی و اتصالات:
برای نصب Sepam40 نياز به يک صفحه فلزی برش يافته است که روی پنل همراه با Sepam40 به جای Sepam15 نصب می‌گردد.

در اين بخش به سازگاری CT های Core Balance مورد استفاده دررله‌های Sepam15 و Sepam40 می‌پردازيم:
۱- CT های Core Balance مورد استفاده Sepam15 :
MN (قطر 120mm، سفيد)
SN (قطر 200mm، سفيد)
TF (قطر 30mm، سبز)
PF (قطر 50mm، سبز)
MF (قطر 100mm، سبز)
SF (قطر 200mm، سبز)
– GF (قطر 300mm، سبز)
PO (قطر 46mm، split)
– GO (قطر 110mm، split)

۲- CT های Core Balance مورد استفاده Sepam40 :
CHS 30 (قطر 30mm)
CHS 120 (قطر 120mm)
CHS 200 (قطر 200mm)

توجه
۱- CT های Core Balance مورد استفاده در رله‌های Sepam15 و Sepam40 نسبت تبديل يکسانی دارند.
۲- اين بدان معنی است که اين CT ها با رله‌های Sepam40 نيز سازگاری دارند.
۳- کلاس دقت CT ها مشابه هم و با خطای 5%± است.
۴- دقت اندازه گيری زاويه فازها برای CT های Core Balance مورد استفاده رله Sepam15 نامشخص است.

کابل‌کشی
موارد زير بايد در کابل کشی رله‌های Sepam40 رعايت گردد:
۱ – استفاده از کابل شيلد دار
۲ – از آنجا که کابل شيلد دار توسط رله Sepam40 زمين شده، لذا زمين ديگری نبايد وجود داشته باشد.

CT های Core Balance با جريان 1A يا5A
توسط رله Sepam40 ، جريان باقيمانده ممکن است توسط CT های Core Balance با جريان 1A يا 5A اندازه‌گيری می‌شود.
در اين صورت CT های Core Blance ( CSH30) رابط بين رله Sepam40 و CT ها قرار می‌گيرند.
هيچ CT Core Balance ديگری (نسل قديم يا جديد) نبايد به جایCSH30 استفاده گردد.